Algemene Voorwaarden:

€  - € 
Filter
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door TimTom Events verhuuropgestelde aanbiedingen en tussen hem en de wederpartij gesloten huurovereenkomsten alsmede aanbiedingen en gesloten overeenkomsten (van opdracht) ten aanzien van artiesten. De wederpartij ten aanzien van dergelijke aanbiedingen en overeenkomsten wordt hierna steeds genoemd: huurder. Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig.
 2. De prijzen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van TimTom Events of (begin van) feitelijke uitvoering door TimTom Events van de verhuur.
 4. Door of vanwege TimTom Events verstrekte documentatie, gebruiks- en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 5. Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van TimTom Events, bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst.
 6. Tenzij anders is overeengekomen is TimTom Events gehouden haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen.
 7. De door TimTom Events opgegeven prijzen luiden in Euro’s exclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. De op de prijslijst van TimTom Events aangegeven prijzen luiden exclusief 21% BTW met uitzondering van Koninginnedag.
 8. Betaling van de factuur dient te geschieden via storting of overschrijving op de bankrekening van TimTom Events, na ontvangst van de factuur.
 9. Betaling van het aan TimTom Events toekomende bedrag dient zonder beroep op verrekening of korting binnen veertien dagen voorafgaand aan de huurdatum aan TimTom Events te zijn voldaan.
 10. Indien huurder, of diens gemachtigde, het aan TimTom Events toekomende bedrag niet binnen de in deze leverings- en betalingsvoorwaarden gestelde termijn voldoet is huurder, of diens gemachtigde daarover de wettelijke rente verschuldigd, geldend op het moment waarop huurder, of diens gemachtigde in verzuim raakt.
 11. Na het sluiten van de overeenkomst is TimTom Events gerechtigd om van de huurder genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 12. Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert huurder in verzuim en is TimTom Events bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder, tenzij TimTom Events verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15 % van het te vorderen bedrag.
 13. Een door huurder gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 14. Annulering van de overeenkomst door huurder is mogelijk tot 7 (zeven) dagen voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Ingeval van tijdige annulering (zeven dagen voor het evenement of activiteit) is huurder 75 % van de overeengekomen prijs inclusief kilometervergoeding, personeelskosten en BTW verschuldigd. Bij niet-tijdige annulering blijft de volledige prijs verschuldigd. Deze voorwaarde geld tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 15. De verhuurde objecten blijven eigendom van TimTom Events en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van TimTom Events.
 16. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat de vennootschap, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde.
 17. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan TimTom Events kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen.
 18. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan TimTom Events, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is zoals bedoeld in artikel 17, te worden teruggegeven.
 19. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van TimTom Events geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en TimTom Events hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan TimTom Events te vergoeden. Indien door deze schade TimTom Events zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
 20. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
 21. Voor zover het bepaalde in de artikelen 15 tot en met 20 afwijkt van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden (met uitzondering van de artikelen 22 tot en met 35) dan prevaleren de artikelen 15 tot en met 20.
 22. Tijdsduur: Medewerkers van contractant 2 zijn volgens een in het contract bepaalde tijdsduur aanwezig. Dit is de aanwezigheidstijd inclusief de gebruikelijke pauzes en exclusief de op- en afbouwtijden. Extra werktijd wordt per persoon per uur in rekening gebracht.
 23. Plaatsing: De vernoemde prijs op het contract geld bij normale aan- en afvoersituaties via de begane grond. Bij aan- en afvoer via trap(pen) en/of (lift)en worden extra personele kosten in rekening gebracht.
 24. Gedrag aansprakelijkheid: Als het gedrag van contractant 1 of diens gasten er toe leid dat de medewerker van diensten zijn werk niet naar behoren kan uitvoeren, of de werkzaamheden een te groot risico met zich mee dragen of directe aanleiding is voor schade aan eigendommen van contractant 2, heeft contractant 2 het recht om de werkzaamheden vroegtijdig te staken. Contractant 1 zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor alle veroorzaakte en hieruit voortvloeiende al dan niet gerechtelijke kosten.
 25. Eigen risico: Contractant 1 of diens gasten nemen op eigen risico deel aan de activiteiten welke georganiseerd of gecontracteerd zijn door contractant 2. Contractant 1 dient dit zelf kenbaar te maken bij zijn/haar gasten. Voor schade, in welke vorm dan ook, is contractant 2 nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of iets van dien aard.
 26. Weersomstandigheden: Wanneer de medewerkers door weersomstandigheden hun werkzaamheden onvoldoende kunnen verrichten is TimTom Events gemachtigd hun werkzaamheden te beëindigen zonder enige consequentie voor verdere op het contract overeengekomen afspraken.
 27. Facturen: Tenzij anders tussen contractant 1 en TimTom Events schriftelijk is geregeld zal contractant 1 direct na ontvangst van de factuur voor de geleverde diensten van TimTom Events (aan contractant 1) de op het factuur genoemde totaalbedrag voldoen. Wanneer er, binnen 8 weken na de factuurdatum, niet is betaald behoudt TimTom Events zich het recht voor om de rekening te verhogen met rente over het openstaande factuurbedrag. Dit tegen een rente van 2%, boven de wettelijke rente, van het factuurbedrag per maand.
 28. Onvoorziene omstandigheden: In het geval van onvoorziene omstandigheden (bv. tijdwijziging of andere contractwijzigingen) dienen de contractanten elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 29. Overmacht: Bij politieverbod, verbod of maatregelen door de overheid, alsmede bij alle andere gevallen van overmacht, welke TimTom Events verhinderen om hetgeen in het contract omschreven uit te doen voeren, is TimTom Events gerechtigd de gehele onderhavige overeenkomst zonder rechtelijke machtiging of tussenkomst als vervallen beschouwen. In bovengenoemde gevallen hebben betrokkenen geen recht op schadevergoeding.
 30. Annulering: Bij annulering van het contract door huurder wordt deze met de volgende annuleringskosten belast: bij annulering in het algemeen (meer dan zeven dagen voor aanvang van evenement of activiteiten) treed een vergoeding van 75% in werking van het factuurbedrag (berekend met kilometervergoeding, personeelskosten en btw). Bij het annuleren van het contract, zeven of minder dagen voor de aanvangsdatum tot op de dag van aanvang zelf, bedraagt 100% van het factuurbedrag. Deze voorwaarde komt overeen met artikel 14 en is bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 31. Binding: Dit contract is alleen geldig (bindend) als zowel contractant 1 als TimTom Events akkoord hebben gegeven, schriftelijk dan wel via email contact.
 32. Voor zover het bepaalde in de artikelen 22 tot en met 35 afwijkt van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden (met uitzondering van de artikelen 15 tot en met 20) dan prevaleren de artikelen 22 tot en met 35.
 33. Ingeval van beschadiging aan het verhuurde, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
 34. TimTom Events is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van TimTom Events of van door hen ingeschakelde hulppersonen. Deze bepaling geldt slechts voor zover TimTom Events een overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.
 35. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 24 bepaalde, is TimTom Events niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart TimTom Events ter zake van eventuele vorderingen van derden.
 36. Indien TimTom Events ingevolge het voorgaande gehouden is de schade die de huurder lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorgaand artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is TimTom Events nimmer aansprakelijk. Deze beperking geldt niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TimTom Events of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 37. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens TimTom Events ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.
 38. In geval van overmacht is TimTom Events bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 39. Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van TimTom Events aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, uitsluiting en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.
 40. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het materiaal dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, kan TimTom Events het gebruik van het verhuurde stilleggen. Indien hierdoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet op het juiste tijdstip plaats heeft gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan TimTom Events nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door huurder geleden schade.
 41. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is TimTom Events bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst in onvoltooide staat te ontbinden, indien de huurder:
  1. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
  2. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  3. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor TimTom Events voorzienbaar is dat de huurder daarin zal tekortschieten.
 42. Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat TimTom Events gehouden is tot enige schadevergoeding.
 43. Alle vorderingen die TimTom Events in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 44. Indien een of meer bepalingen uit de tussen TimTom Events en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 45. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 46. Elk geschil tussen TimTom Events en de huurder zal door de Rechtbank dan wel de Kantonrechter in de plaats of het arrondissement/kanton waarin TimTom Events is gevestigd worden beslecht. Dit artikel geldt niet in het geval de huurder natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.